Last days in heaven

English readers futher down the page.

support the victims of the tsunami in japan. Buy snow-search japan book. Guide to snow in japan.

 

De fleste turene gleder man seg til å komme hjem, dette ble ikke en slik tur. Sitter på bussen på vei til Chitose (Sapporo) airport med en liten klump i halsen. Dette har vært så sinsykt bra, men føler fortsatt mye er ugjort. Høydepunktet er uten tvil de 2 meterne snø vi fikk på 2-3 dager på nyåret. Det var helt ufattelig spesielt, og kan kun forstås for de som har hatt to meter pudder. Og ikke minst dobbeltdroppet/pillowlines, der jeg lå i luften å lurte på når landingen kommer. Det er sinsykt mange linjer vi har sett de siste dagene når sol og sikt kom som venter på å bli tatt av oss neste år. For hit må man bare komme igjen. Ble tatt mye bilder men de virkelig gode dagene ble ikke foreviget annet enn i hodet.

Det har dog vært en merkelig sesong, med lite base-snø før nyttår (2 meter som fortsatt er mer en det meste i Norge) men godt med nysnø ved ankomst før nyttår, så dumpen i nyttår for så “stilne” av de neste 14 dagene med 15-40 cm natten, siste uken har det nesten bare vært sol. Vi har vært veldig gode og smarte, og noe flaks å fått usporet hver eneste dag. Utrolig kult å vite, vi har hatt max uttelling. Men det har vært en fin opplevelse, å virkelig få se og oppleve nye områder med usporet. Et par minneverdige toppturer, og en som var så varm at jeg Valgte å gå uten skjorte. Spesielt i januar med -10 på toppen og bunnløst pudder ned. Jeg har skrevet mye om hva vi har valgt av områder og hvorfor tidligere, men dette er et område man må være kjent for å få det beste av det beste. Men kommer det 50-60 cm så er det bra overalt uansett men de virkelige råe linjene trengs kjennskap. Oppkjørt det blir det også i Niseko men de vanlige skituristene tar de selvsagte linjene. Ulempen med Niseko er alle snowboarderne som traverserer gode linjer, her er det få som tar linjer i fallretningen dessverre. Dette gjør at gode sider fort blir ødelagte. Men 99% av snowboarderne havner ikke i de lengste gode turene heldigvis. Det er også mange flere om snøen fra mitten av januar.

Satt også veldig pris på våre verter på lodgen, Mai og Joshi. Gode snille mennesker man blir glad av å møte. Joshi ga oss noen tips,fikk også testet Niseko skiene, Frontier som håndlages i New Zealand . Joshi er en av de fremste kulekjørerne, som er lett å forstå man kan bli god på her. I løypene blir det kuler av nattens snøfall i løpet av timen. Kjente også Kari Traa selvsagt. Niseko Powder lodge anbefalles til en pris av ca 30 dollar natten! Enkel standard men fungerer meget bra. Niseko finnes alt, og vil du svi av 1000 dollar natten på James sitt sted så er den muligheten også der!

Man får også selvsagt et godt forhold til de man bor med under en måned, heldigvis er dette mennesker man møter igjen og igjen. Man er jo sammen absolutt hele tiden på en slik tur. Viktig med litt regler, og at man passer på at noen få ikke gjør all jobben. Selv om noen liker å styre, så forventer man at noen andre også tar tak uten å måtte be om det. Hærlig å våkne opp til en varm banan/sjokoladebolle på senga,da kan jeg godt ta den neste uka med frokost. Første tre ukene våknet jeg mellom 6 og 7 hver eneste morgen, siste 2 har man ventet til gatene har åpnet men aldri sovet lengre enn til kl 8. Deilig!

Noen ganger møter du også mennesker med en livsholdning som gjør deg glad, mennesker som har bestemt seg for å leve godt og for andre og som alltid er glade. Mennesker som ikke bare drømmer og snakker men gjør noe med det. Slike mennesker faller jeg for. Takk Nanami, glad for jeg møtte deg, vi ses i Norge til sommeren!

Da blir det Tokyo i noen dager, det blir gøy. Vi er tre grupper med nordmenn der nå så blir vel litt gatelangs, party,fiskemarked, Tokyo towers og noen andre små tips vi har fått på veien.

Most trips i looking forward to coming home, this was not such a trip. I,m Sitting on the bus on the way to Chitose (Sapporo) airport, but find it a bit sad

. This has been so incredible good, but still mach left undone. The highlight is undoubtedly the 2 meters of snow we got just in 2-3 days, after New Year. It was absolutely inconceivable, and can only be understood for those who have had ski in two meters fresh powder. And the pillow line, when I was in the air i start to wondering when the landing comes. It is shuch many lines we have seen in recent days when the sun comtes, and the term was waiting to be taken by us next year. For here you just come again. Taken lots of pictures but the really good days were not captured other than in the head.

It has however been a strange season, with little base snow before New Year (2 meters is still more than most in Norway) but plenty of fresh snow on arrival before the New Year, then dump in the New Year for the «silence» of the 14 days 15-40 cm in the night, last week there has been almost entirely sunny. We have been very good and smart, and some luck got untracked every day. Incredibly cool to know, we have had maximum results. But there has been a great experience, to really see and experience new areas of untracked. A couple of memorable summit, and one trip was so hot that I elected to go without a shirt. Especially in January with -10 at the top and bottomless powder down. I’ve written a lot about what we have chosen areas and why the past but this is an area we must be known to get the best of the best. But come the 50-60 cm so it’s good everywhere anyway but the real good lines needed knowledge. The normal ski touris in Niseko ofent take obvies skilines. The disadvantage of Niseko is the snowboarders are wery godd too traverse lines, here are the few who take the lines in the direction of the fall unfortunately. This makes good feac quickly becomes destroided for fresh lines. But 99% of the snowboard holders end up not in the longest and good lines, thankfully. There are also many more skiers from the middel of january

Was also very much appreciate our hosts at the lodge, Mai and Joshi. Nice people you are happy to meet. Joshi gave us some tips, was also tested Niseko ski, Frontier which are hand made in New Zealand. Joshi is one of the premier riders in freestyle skiing, coil! Easy to understand one can be good in here. The tracks are the bullets of the night’s snowfall during the hour. Known also Kari Traa of course. Niseko Powder lodge recommend a price of about $ 35 night! Simple standard but works very well. Niseko had everything, and you will scorch the $ 1,000 the night at James’s place as is the possibility there too!

Of course, you also get a good relationship with those you live with a month, thankfully, this is people you meet again and again. Its Important to have some rules, and that makes sure that a few do all the work. Although some like to control, so one expects that someone else also do a little job without having to ask for it. Lovely to wake up to a warm banana / chocolate bowl on the bed, then I can well take the next week with breakfast. First three weeks, I woke up between 6 and 7 every morning, the last two have waited until the gates have opened, but never slept longer than 8 am Great!

Sometimes you meet people with an attitude that makes you happy, people who have decided to live well and for others and always happy. People who not only dream and talk but do something with it. Such people I fall for. Thanks Nanami, glad I met you, we’ll meet in Norway this summer!

Then it is Tokyo in a few days, it will be fun. We are three groups of Norwegians there now then there must be some walkabout, party, fish market, Tokyo towers and some other small tips we’ve gotten on the road.

click on images to enlarge ( Most of the pictures taken by Geir Egil Budsberg)

 

Reklamer

1 kommentar

Filed under ski, tur, Uncategorized

One response to “Last days in heaven

  1. Tilbaketråkk: Japan, pudder snøens mor! | tommy multisport

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s