Monthly Archives: januar 2011

Last days in heaven

English readers futher down the page.

support the victims of the tsunami in japan. Buy snow-search japan book. Guide to snow in japan.

 

De fleste turene gleder man seg til å komme hjem, dette ble ikke en slik tur. Sitter på bussen på vei til Chitose (Sapporo) airport med en liten klump i halsen. Dette har vært så sinsykt bra, men føler fortsatt mye er ugjort. Høydepunktet er uten tvil de 2 meterne snø vi fikk på 2-3 dager på nyåret. Det var helt ufattelig spesielt, og kan kun forstås for de som har hatt to meter pudder. Og ikke minst dobbeltdroppet/pillowlines, der jeg lå i luften å lurte på når landingen kommer. Det er sinsykt mange linjer vi har sett de siste dagene når sol og sikt kom som venter på å bli tatt av oss neste år. For hit må man bare komme igjen. Ble tatt mye bilder men de virkelig gode dagene ble ikke foreviget annet enn i hodet.

Det har dog vært en merkelig sesong, med lite base-snø før nyttår (2 meter som fortsatt er mer en det meste i Norge) men godt med nysnø ved ankomst før nyttår, så dumpen i nyttår for så “stilne” av de neste 14 dagene med 15-40 cm natten, siste uken har det nesten bare vært sol. Vi har vært veldig gode og smarte, og noe flaks å fått usporet hver eneste dag. Utrolig kult å vite, vi har hatt max uttelling. Men det har vært en fin opplevelse, å virkelig få se og oppleve nye områder med usporet. Et par minneverdige toppturer, og en som var så varm at jeg Valgte å gå uten skjorte. Spesielt i januar med -10 på toppen og bunnløst pudder ned. Jeg har skrevet mye om hva vi har valgt av områder og hvorfor tidligere, men dette er et område man må være kjent for å få det beste av det beste. Men kommer det 50-60 cm så er det bra overalt uansett men de virkelige råe linjene trengs kjennskap. Oppkjørt det blir det også i Niseko men de vanlige skituristene tar de selvsagte linjene. Ulempen med Niseko er alle snowboarderne som traverserer gode linjer, her er det få som tar linjer i fallretningen dessverre. Dette gjør at gode sider fort blir ødelagte. Men 99% av snowboarderne havner ikke i de lengste gode turene heldigvis. Det er også mange flere om snøen fra mitten av januar.

Satt også veldig pris på våre verter på lodgen, Mai og Joshi. Gode snille mennesker man blir glad av å møte. Joshi ga oss noen tips,fikk også testet Niseko skiene, Frontier som håndlages i New Zealand . Joshi er en av de fremste kulekjørerne, som er lett å forstå man kan bli god på her. I løypene blir det kuler av nattens snøfall i løpet av timen. Kjente også Kari Traa selvsagt. Niseko Powder lodge anbefalles til en pris av ca 30 dollar natten! Enkel standard men fungerer meget bra. Niseko finnes alt, og vil du svi av 1000 dollar natten på James sitt sted så er den muligheten også der!

Man får også selvsagt et godt forhold til de man bor med under en måned, heldigvis er dette mennesker man møter igjen og igjen. Man er jo sammen absolutt hele tiden på en slik tur. Viktig med litt regler, og at man passer på at noen få ikke gjør all jobben. Selv om noen liker å styre, så forventer man at noen andre også tar tak uten å måtte be om det. Hærlig å våkne opp til en varm banan/sjokoladebolle på senga,da kan jeg godt ta den neste uka med frokost. Første tre ukene våknet jeg mellom 6 og 7 hver eneste morgen, siste 2 har man ventet til gatene har åpnet men aldri sovet lengre enn til kl 8. Deilig!

Noen ganger møter du også mennesker med en livsholdning som gjør deg glad, mennesker som har bestemt seg for å leve godt og for andre og som alltid er glade. Mennesker som ikke bare drømmer og snakker men gjør noe med det. Slike mennesker faller jeg for. Takk Nanami, glad for jeg møtte deg, vi ses i Norge til sommeren!

Da blir det Tokyo i noen dager, det blir gøy. Vi er tre grupper med nordmenn der nå så blir vel litt gatelangs, party,fiskemarked, Tokyo towers og noen andre små tips vi har fått på veien.

Most trips i looking forward to coming home, this was not such a trip. I,m Sitting on the bus on the way to Chitose (Sapporo) airport, but find it a bit sad

. This has been so incredible good, but still mach left undone. The highlight is undoubtedly the 2 meters of snow we got just in 2-3 days, after New Year. It was absolutely inconceivable, and can only be understood for those who have had ski in two meters fresh powder. And the pillow line, when I was in the air i start to wondering when the landing comes. It is shuch many lines we have seen in recent days when the sun comtes, and the term was waiting to be taken by us next year. For here you just come again. Taken lots of pictures but the really good days were not captured other than in the head.

It has however been a strange season, with little base snow before New Year (2 meters is still more than most in Norway) but plenty of fresh snow on arrival before the New Year, then dump in the New Year for the «silence» of the 14 days 15-40 cm in the night, last week there has been almost entirely sunny. We have been very good and smart, and some luck got untracked every day. Incredibly cool to know, we have had maximum results. But there has been a great experience, to really see and experience new areas of untracked. A couple of memorable summit, and one trip was so hot that I elected to go without a shirt. Especially in January with -10 at the top and bottomless powder down. I’ve written a lot about what we have chosen areas and why the past but this is an area we must be known to get the best of the best. But come the 50-60 cm so it’s good everywhere anyway but the real good lines needed knowledge. The normal ski touris in Niseko ofent take obvies skilines. The disadvantage of Niseko is the snowboarders are wery godd too traverse lines, here are the few who take the lines in the direction of the fall unfortunately. This makes good feac quickly becomes destroided for fresh lines. But 99% of the snowboard holders end up not in the longest and good lines, thankfully. There are also many more skiers from the middel of january

Was also very much appreciate our hosts at the lodge, Mai and Joshi. Nice people you are happy to meet. Joshi gave us some tips, was also tested Niseko ski, Frontier which are hand made in New Zealand. Joshi is one of the premier riders in freestyle skiing, coil! Easy to understand one can be good in here. The tracks are the bullets of the night’s snowfall during the hour. Known also Kari Traa of course. Niseko Powder lodge recommend a price of about $ 35 night! Simple standard but works very well. Niseko had everything, and you will scorch the $ 1,000 the night at James’s place as is the possibility there too!

Of course, you also get a good relationship with those you live with a month, thankfully, this is people you meet again and again. Its Important to have some rules, and that makes sure that a few do all the work. Although some like to control, so one expects that someone else also do a little job without having to ask for it. Lovely to wake up to a warm banana / chocolate bowl on the bed, then I can well take the next week with breakfast. First three weeks, I woke up between 6 and 7 every morning, the last two have waited until the gates have opened, but never slept longer than 8 am Great!

Sometimes you meet people with an attitude that makes you happy, people who have decided to live well and for others and always happy. People who not only dream and talk but do something with it. Such people I fall for. Thanks Nanami, glad I met you, we’ll meet in Norway this summer!

Then it is Tokyo in a few days, it will be fun. We are three groups of Norwegians there now then there must be some walkabout, party, fish market, Tokyo towers and some other small tips we’ve gotten on the road.

click on images to enlarge ( Most of the pictures taken by Geir Egil Budsberg)

 

Reklamer

1 kommentar

Filed under ski, tur, Uncategorized

legendary days in Hokkaido

Det fortsetter å dumpe ned, nå har det kommet ca 4 meter på 12 dager. Vi har til og med solglimt og drapåføre. Fantastisk liv. Vi har også blitt mestere på å finne linjene. Usporet ettermiddagslinjer er inte fel! Det er det livet her nede handler om, det vil si at vi er mange om pudderet, så god planlegging er faktisk halve moroa. Og vi har vert veldig gode samt noe flaks, vi har truffet på absolutt alt. Vi har to tre ubsetritte favoritter som vi kun er 10-15 om i Niseko,det blir vår bevarte hemmelighet. Gatene fungerer fantastisk, og ennå er ikke gate2 som er toppen. Den vil åpne hele baksiden, men foreløbig er skredfaren for høy men gjør absolutt ingenting, ennå. Snøen på vest siden er stabil men noen sider har sluppet med nattens snøfall, noe vi har forutsett.

Siste dagene har det pudret på med 30-50 cm hver natt. i Natt kom det 20 cm som er det minste snøfallet vi har hatt. Det passer bra med en hviledag. En liten avskjedsfest for Thomas i går, med noen Norske venner vi traff her. I tilegg noen veldig vonde legger gjør at dette ble en velfortkjent hviledag. 19 skidager på rad og noen fall har tatt på.

I går var vi i Rututsu som skulle være bratt med mye pudder. En guide vi møtte der sa at dette var legendarisk, noe vil aldri hadde gjort før. Forventningene var skyhøye! I stedet ble det crusing i bunnløst, det var rett å slett ikke bratt nok, så i går kjente jeg at jeg ble lei for første gangen siden jeg kom. Men dette er et sted som aldri kan bli oppkjørt så for de som ikke har kjørt så mye offpiste er dette stedet. Korte run og lett å finne. Fristelsen for å dra ned på baksiden av fjellet ble for stor, her var det bratt nok, jo vi viste at vi muligens ikke kunne trevasjere rundt, og det stemte. Jeg og Geir Egil delte på å gå opp igjen på bena med snø til navlen og brystet. Men godt å bli svett å få puls,for det fikk vi! Ja brukte vel timen på dette men jeg digget det. Vi fant en nydelig side ned i anlegget igjen, crusing her å men selvsagt usporet så bredt vi kunne se. Nå kommer det nye folk, og meldt ca 50 cm i natt og meteren til mandag. Planen var å dra til Sapporo for byliv noen dager men det ser ut til å vente på seg, det samme å gå toppturer lengere inn på øya på topper som er veldig alpine.  Jabai!

Nanami og hennes venner har gjort denne turen veldig bra den siste tiden. Moro å få vite mere om landet og hvordan man lever livet i Japan. Vi har spist god mat og kost oss sammen. Til gjengjeld får jeg være skilærer for bunnløsty pudder. Moro.

It continues to dump down, now it has reached about 4 meters in 12 days. We’ve even sun,speed, dropp and action. Wonderful life. We have also become masters at finding the lines. Untracked afternoon lines! It’s the life down here is about, it will say that there are many people fighting for the powder, so good planning is actually half the fun. And we’ve been very good and some luck, we hit on everything. We have two-three favorites as we are only about 10-15 people in Niseko, it is our kept secret. The gates works wonderfully, and yet is not gate2 which is the top. It will open the entire back, but for now avalanche danger is too high but does absolutely nothing, yet. The snow on the west side is stable but some sides have released with the night’s snowfall, which we have envisaged.

Last few days have it powdered in with 30-50 cm each night. Night came in the 20 cm that is the least snowfall we’ve had. It fits well with a day of rest. A small farewell party for Thomas yesterday, with some Norwegian friends we met here. In addition, some very bad legs makes this a earnd rest after 19 ski days in a row

Yesterday we were in Rututsu that would be steep with lots of powder. A guide we met there said that this was legendary, some would never had done before. Expectations were sky high! Instead, it was cruising in the bottomless, it was right to not steep enough, yesterday I felt that I was boring for the first time since I arrived. But this is a place that can never be prepared so for those who have not run so much off-piste, this is the place. Short run and easy to find. The temptation to go down on the back of the mountain was too big, here it was steep enough, the more we showed that we could not possibly trevasjere round and back to the resort. Me and Geir Egil shared on going up again on its feet of snow to the navel and chest. But good to get sweaty and get some cardio training! Yes well spent hours on this but I loved it. We found a lovely side down in the plant again, cruising to here but obviously untracked so wide we could see. Now comes the new people, and joined about 50 cm in the night and maybe upp to 100cm to Monday. The plan was to go to Sapporo city life for a few days but it seems to that must wati, as to go farther into the island to the higer summit to walk up with skins. Hærlig!

Nanami and her friends have made this trip very well lately for me. Fun to learn more about the country and how to live life in Japan. We’ve been eating good food and enjoyed together. In return, I will be separating skiteacher for deep powder.  Jabai!

Klikk på bilde for større. Actionbilder er tatt av Geir Egil Budsberg

1 kommentar

Filed under ski, tur, Uncategorized

Japan,the land of plenty

Niseko Japan er et av de stedene i verden med mest snø akkumulert til ca 20 meter i sesongen. Og når det i tilegg dumper mere snø på 3 dager en det har gjort på mange år, så sier det seg selv at det blir helt rått. Det er helt utenkelig for noen som ikke har opplevde dette selv å forestille seg hvor sinsykt mye som kommer. Og jeg har opplevd snødum i Japan før,samt Canada, Alpene og Norge. Men når det kommer 2-2 1/2 meter så hadde det meste av Norge stoppet opp. Dette hadde ikke vært mulig å komme seg ned fra det fleste Norske skianlegg. Men her er det bratt, og skogen er skrinn. I tilegg er ikke snøen like skredfarlig noe som gjør dette stedet til noe aldeles helt unikt. Vi har surfet,hoppet, droppet og spist så utrolig mye snø. Kvelningstendensen må bare ignoreres, og blir en vane etterhvert. Og faller man tar det fort noen minutter å komme seg opp igjen, og for guds skyld, ikke mist skien i fallet! Det må da ses som et offer til snøguden,for den finner du ikke igjen

The land of plenty, fikk jeg fra Fredrik i går når vi satt i Onsen. Onsen er varme kilder på 42* Og her sitter vi da i -13 og drikker øl etter en sanseløs dag. Det er mye av alt, alt godt. Veldig mye høfflighet, veldig mye smil, veldigveldig mye snøryddemaskiner, veldig mange vakre jenter, Veldig mye fin natur, veldig mye vær, veldig mye god mat, veldig variert terreng, veldig restriktive. En regel er en regel! Og da sanseløst mye snø

Selv er mine ben noe slitne i dag, og etter at min favorittside ble oppkjørt tok jeg kvelden og satser på en ny kveld og natt med snødump. Etter at Geir Egil tok en 6 metersdropp med backflipp med perfekt landing kjente jeg at dette ikke var min dag. Hodet var ikke offensiv nok i dag. Utrolig deilig å ha et avslappet forhold til dette når man er her så lenge,det anbefalles. 5 uker føles akkurat passe.

Dagen i går var helt perfekt, med lykkelige folk overalt. Her er det høfflighet, og ikke dette adrenalinjaget og stresset som er for eksempel i Chamonix på en snødumpdag. Ikke stopp å tenk for da tar noen linja de. Etter Onsen fikk vi verdens kuleste bord på en meget bra resturant og spiste HotPot og drakk Sapporo og sake. Litt trist for selv om det bare ble en uke med Fredrik,Ida,Magnus og Martin så opplever man så mye på så kort tid samen at det føles som et år. Men igjen er Thomas,Geir Egil og i natt kommer Linda, og neste lørdag er det påfyll med flere nordmenn.

Blir lite kjørebilder disse dagene,det snør rett å slett for mye. Og hvem ofrer en god linje for å stå på riktig sted å ta bilde. Men det kommer,lover. I mens kan dere kose dere med video av kveldskjøringen. På dette stedet ble det altså oppkjørt på dagen men med optil 10-15 cm snø i timen så blir det sanseløst gøy. Og flombelysning som lyser opp et helt fjell,sykt opplevelse bare det.

Og akkurat nu kom Ida, og forteller at hun ikke viste man kunne føle slik lykke i hela kroppen. Hun tok sin første backflipp med landing i dag. 20 sek. of joy! Shitpomfritt! Å 3 1/2 uke igjen! Fantastisk!

Kveldskjøring i Niseko,Japan

Ida etter backflipp. 20 sek. of joy

1 kommentar

Filed under ski, tur, Uncategorized

Må nok komme ut av skapet,jeg er avhengi

Tanken slo meg i forrigårs i Moiwa. Hva er det egentlig vi driver med, folk må jo tro vi er spenna gærne. Ja kanskje vi er det, men i såfall så lever vi ut galskapen sammen og på en positiv måte.

Det å dra ut i en skog med det mål for øye å finne løs snø. Etter å ha blitt «advart» av de lokale at vi burde gjøre noe annet i dag enn å dra på ski, finn dere en Onsen (varm kilde) å ta dere en øl. Men neida, vi driter i det og optimisten Tommy overtaler bussjåføren og gjenget. Og riktig som i fjor der ligger denne løse snøen skjult for «alle andre». Og dette er noe av det som vi bruker halve lønna, og halve tia på for å finne. 200-300 hm med meget god snø, lagt pent til rette mellom tette satt trær. Noe snø ligger pent stablet over steiner og trær å lager en perfekt ramme for litt luft under vingene. For så å måtte trevasjere 3/4 av tiden man fikk vertikalt. Men gleden er enorm, og gleden overgår forventningene. Det vil si at jubelen jomet i skogen,av nettopp lykke. Vi fikk en super hærlig dag, men selvsagt langt under snitte hva en god dag i Japan er. Hadde denne snøen ligget i Gummiskogen i Hemsedal,hadde det vært episk

Dagen i dag ble derimot slik vi reiser 35 timer for, bruker 30.000 og noen måneder på for å oppleve. 45* hellninger  og med skrinn skog, 90 cm pudder, puter,hopp,dropp og halvpipe. Og det som er spessielt er at denne snøen ikke drar ut som den i disse dager gjør i Troms og Nordvestlandet (les skred) Også i dag hadde ikke guider tro på noe, men denne lia ble den råeste i fjor. Vi gikk Fra bunnen Hannazon opp mot Jakcson og videre mot Mt. Annapuri. Heis hadde tatt oss et godt stykke opp, men i dag måtte vi bare røre oss noe mere samt at toppgaten var stengt.  På med fellene altså, å gå den opp først. Men det er vanskelig å finne når det snør 20 cm mens vi går. Vi gikk litt for mye til venstre men fant en syk bra side. Det vil også si den vi letet etter er der fortsatt, helt sporløst. Hærlig å vise bildet til guiden, som sa: wow, is that today?

Jo jeg er avhengig  Gleden av sporløst dyp pudder er en glede som er helt ubeskrivelig. Som jeg har skrevet før, det er det nærmeste å fly uten vinger eller skjerm  Å i tillegg å pushe grenser på utfordringer vi finner. Det er så ufattelig deilig, for meg selve livet. Tror kun en som lever å onder for sin «ekstremsport» skjønner dette, og vi deler slike dager sammen med andre adrenalinjunkis. På kveldene går denne rusede gjengen ut til middag, onsen eller tar en øl og stemningen er så høy som man kan få det. Jeg tror vi er et lykkeligere folk, og det må vi jo bare få tro vel? Fy jeg er så glad! Og gjenget er veldig fornøyd med sin guide, en liten trønder som ennå lettere forsvinner under snøen enn de fleste.

Fotograf Geir Egil Budsberg (trykk på bildene for større)

1 kommentar

Filed under Tanker om meg og deg